Câu lạc bộ tin học DNTU

Sân chơi tin học cho các SV chuyên ngành và không chuyên ngành tham gia trao đổi, học hỏi kiến thức tin học.
Vui lòng truy xuất website: http://clbtinhoc.dntu.edu.vn/