Tài nguyên SV

1. Chương trình đào tạo – Giáo trình – (Khoa CNTT – Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai DNTU)

2. Các công cụ hỗ trợ kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin

3. Công cụ hỗ trợ học môn Cơ Sở Dữ Liệu: Download

4. Công cụ hỗ trợ học môn Kỹ Thuật Lập trình – Phương pháp lập trình: Download

5. Công cụ hỗ trợ học môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Download

6. Quy định trình bày Luận văn, đồ án, tiểu luận, slides

7. Quy định về chuẩn đầu ra về Tin Học -Ngoại Ngữ đối với sinh viên trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai: (SV ngành CNTT cầu chứng chỉ Ngoại Ngữ)

Download:  ThongBaoVeChuanDauRa_ANhVan_TinHoc

Logo trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai: dùng khi báo cáo, in ấn, thuyết trình…

Logo_DHCN_DongNai_medium Logo_DHCN_DongNai_small

Các biểu mẫu / tài liệu phục vụ cho sinh viên
+Mẫu quy định về cách trình bày đồ án tốt nghiệp / đồ án chuyên ngành / đồ án môn học: Download file Quy_cach_trinh_bay_luan_van_DoAn